De Zorgstrategen in de praktijk

Terugblik Het Schild

Het Schild is een woonzorgcentrum speciaal ingericht voor mensen met een visuele beperking. In een landelijke omgeving wordt zowel aan zelfstandige huurders, als aan cliënten met een langdurige zorgindicatie, een unieke woonomgeving geboden.

Achtergrond opdracht

Binnen Het Schild is de laatste jaren veel veranderd.

  • Een van de speerpunten was om meer eigenaarschap op de werkvloer te creëren. Ze zijn onder andere gestart met een proces om tot meer zelforganisatie en taakvolwassenheid te komen, waardoor teams andere samenstellingen hebben gekregen en de rollen in teams, van zowel leidinggevende als medewerkers, zijn veranderd.
  • Veranderende teamsamenstellingen en rollen in de teams hadden als gevolg dat er onduidelijkheden waren wat betreft taken en verantwoordelijkheden binnen het primair proces.

Start van de opdracht (augustus 2018)

Het Schild gaf aan zoekende te zijn naar een manier om zorg en kwaliteit naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Zodoende is De Zorgstrategen benaderd om juist dit proces te gaan begeleiden. Ik, Suzanne, ben gestart met de inventariserende gesprekken met het management om de opdracht nader te specificeren.
Het uiteindelijke doel is bouwen aan een gedegen fundament om het Schild verder te kunnen laten ontwikkelen en groeien waarbij medewerkers met plezier aan het werk zijn! Ze moeten vertrouwen op hun eigen kennis en kunde en vanuit hier de regie kunnen pakken als het gaat om invulling van de zorg.

Werkwijze: Specialist Zorg en Zorgprocessen 

Uiteindelijk ben ik ondersteuning gaan bieden op het niveau van het primair proces en de zorginhoud. Om een beeld te geven van onze werkwijze heb ik onderstaand de genomen stappen in het kort toegelicht.

Intake en anamnese

We zijn gestart met de inventarisatie fase. Door in gesprek te gaan met en door goed te luisteren naar zowel medewerkers als management en stafmedewerkers is de vraag van de organisatie in kaart gebracht; wat zijn de concrete vragen, wat zijn de knelpunten, wat zijn de gezamenlijke verwachtingen en wat is uiteindelijk het te bereiken doel.

Zorgplan

Aan de hand van de inventarisatie heb ik een plan opgesteld. Hierbij is vastgesteld wat de doelstellingen, meetpunten en evaluatiemomenten zijn gedurende het traject met de daarbij horende acties. Het plan is binnen het managementteam afgestemd en is vervolgens gecommuniceerd naar de teams.

Procesmanagement om te verbeteren

Door het creëren van korte lijnen naar zowel de teams en het management hebben we snel verbeterstappen kunnen doorvoeren. Er is hierbij continu gekeken naar de prioriteiten.
Het overzicht hebben en behouden op uitgezette plannen is hierin een belangrijke taak van mij geweest.
Om de verbeterslagen met elkaar te kunnen maken zijn voor mij de volgende kernwaarden van groot belang: communiceren, terugkoppelen en samenwerken. Ik ben ervan overtuigd dat deze woorden leiden naar positieve kwaliteit van de geleverde zorg waarbij iedereen betrokkenheid en eenheid ervaart. Deze kernwaarden zijn natuurlijk voor alle lagen binnen de organisatie van belang, maar het blijkt toch vaak ontzettend lastig om er goede vormen aan te geven.

Primair proces en zorginhoud: Coaching, het ontwikkelen van expertise en overdragen van kennis.

Om de doelen te behalen ben ik, net zoals in de 1stefase, gaan samenwerken met en binnen de teams. Door direct mee te werken op de werkvloer heb ik direct kunnen signaleren en sturen. Er ontstaat een prettige basis en vertrouwensrelatie van waaruit veranderingen op een vloeiende wijze worden doorgevoerd. Ik wil de schakel kunnen zijn tussen werkvloer en management zonder oordeel of agenda.
Middels een coachende rol binnen de teams het ik mij gericht op zorginhoud, zorgprocessen en overdracht van kennis door vooral naast medewerkers en managers te gaan staan om zo groei beiderzijds te realiseren. Denk hierbij aan hands-on aanwezigheid, een voorbeeld zijn, maar ook het steuntje in de rug geven. Dit alles met als doelstelling om de medewerker het zelf te laten ervaren en te doen.

Afsluiting en evaluatie

Het stokje heb ik kunnen overdragen naar de teams. De teams en het management zien een mooie groei binnen de teams en binnen de zorgprocessen.
De teams hebben beter inzicht in de complexiteit van de zorgvragers, de rollen van de teams en teamleden zijn helder en het perspectief ‘stip op de horizon’ is in beeld!
Iedereen heeft helder wat er nog concreet moet gebeuren om daadwerkelijk de doelen te bereiken. De basis is gelegd!

Tot slot

Ertoe doen, van toegevoegde waarde zijn voor je zorgvrager, je team, je organisatie. Is dat niet wat iedereen graag wil ervaren?
Net als voor de zorgvrager aan wie zorg wordt verleend, is het ook voor de zorgverlener van groot belang zich in een betekenisvolle rol te voelen en te worden gehoord.

Als je dit nu leest en denkt dat dit voor mij of misschien voor mijn organisatie ook een punt van aandacht is, schroom niet om eens contact met mij op te nemen. Een kop koffie en een goed gesprek is mijns inziens altijd een waardevolle tijdsinvestering!

 

De Zorgstrategen 2023 ©